Search
× Search
Wednesday, August 12, 2020

Aktuality

Prečítajte si aktuálne novinky Súkromnej Základnej Umeleckej Školy ART-PEGAS v Bratislave.

Aktuality

3.ročník CELOSLOVENSKEJ HUDOBNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY „PEGAS MUSICALE“ 2017
SuperUser Account
/ Categories: Uncategorized

3.ročník CELOSLOVENSKEJ HUDOBNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY „PEGAS MUSICALE“ 2017 

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Bratislava pod záštitou starostu mestskej časti Petržalka 
vyhlasujú

3.ročník
CELOSLOVENSKEJ HUDOBNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY

„PEGAS MUSICALE“ 2017

TERMÍN: 26. apríl 2017
MIESTO: DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava-Petržalka

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE v ISCED 1B, ISCED 2B
- sólová hra na klavíri,
- sólová hra na gitare,
- sólová hra na husliach,
- sólová hra na zobcovej flaute.

POSLANIE SÚŤAŽE

- bez rozdielu veku súťažiť podľa študijných ročníkov v ZUŠ,
- konfrontácia vlastných schopností, zručností, možností,
- umožňovať pedagogickým zamestnancom ZUŠ spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

- súťažiaci zahrá dve skladby, /1 povinná, 1 ľubovoľná/. Súťaž je jednokolová.
- hra spamäti pre všetky súťažné odbory je povinná, nedovoľuje sa hra z nôt, súťažný repertoár obsahuje dve skladby: 1 povinnú a jednu ľubovoľnú,
- súťaže sa môžu zúčastniť výlučne žiaci ZUŠ, ktorí v stanovenom termíne zašlú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok,
- súťaže sa môžu zúčastniť žiaci od 6 do 15rokov,
- pri zaradení do kategórie nie je rozhodujúci vek, ale ročník, ktorý momentálne žiak v ZUŠ, navštevuje,
- súťažný repertoár nie je možné meniť. Ak požadujete zmenu v repertoári po uzávierke prihlášok je dôležité poslať novú príhlášku a tú označiť „OPRAVNÁ“,
- organizátor nie je povinný upozorniť súťažiacich na prekročenie časového limitu,
- členmi odbornej poroty sú pedagógovia VŠ, konzervatórií...
- odborná porota výkony súťažiacich boduje a má právo hodnotiť nedodržanie spodnej a prekročenie maximálnej dĺžky skladby, ako porušenie súťažného poriadku,
- porota udeľuje 1., 2., 3. miesto, vo výnimočných prípadoch má možnosť udeliť špeciálnu cenu poroty....., účastník súťaže získa diplom o účasti.

PRIHLÁŠKA

Záväznú prihlášku zašlite do 17.04.2017: SZUŠ ART PEGAS, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, alebo mailom na artpegas.bratislava@gmail.com

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Súčasťou prihlášky je kópia dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok pre žiaka, učiteľa, korepetítora – 12€ zostáva nezmenené a je ho potrebné zaslať na: 
číslo účtu: 20284637/6500
IBAN: SK3665000000000020284637
SWIFT: POBNSKBA
VS: klavír 012017, husle 022017, gitara 032017, zobcová flauta 042017.
Učiteľ súťažiaceho platí účastnícky poplatok v súťažný deň len raz, bez ohľadu na počet žiakov, ktorí súťažia. Rovnako tak korepetítor platí účastnícky poplatok v súťažný deň len raz, bez ohľadu na počet súťažiacich, ktorých korepetuje. V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou súťaže a ceny pre súťažiacich.
Poplatky sa v prípade neskoro stornovanej účasti nevracajú.
Stornovať prihlášku s vrátením účastníckeho poplatku je možné mailom / artpegas.bratislava@gmail.com do 19.04. 2017. Po tomto termíne účastnícky poplatok nie je možné vrátiť.

Harmonogram súťaže bude známy po uzávierke prihlášok. Dňa 20.04.2016 bude zaslaný mailom prihláseným školám. Po obdržaní harmonogramu a Vami prejaveného záujmu vieme odporučiť ubytovanie (cca.20eur/1noc) aj obed (cca. 4,50eur/1osoba). V prípade, že vám nedopatrením harmonogram nebude doručený, informujte sa na horeuvedených mailoch. 

Cestovné:
Cestovné náklady si hradí každý účastník sám, alebo organizácia, ktorá ho vyslala. 

KONTAKTY
- informácie ohľadom účastníckeho poplatku, súťaže do 20. 04.2017 - artpegas.bratislava@gmail.com – 0911 713 465 p. Kubíková.
- informácie ohľadom priebehu súťaže, harmonogramu po 20. 04. 2017 – p. Ondrej Pastorovič 0905 245 563

Next Article Vernisáž výstavy fotografií Silvii Ďurechovej
Print
1199
  • Documents to download

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS BRATISLAVA
Back To Top