Search
× Search
Saturday, January 25, 2020

Aktuality

Prečítajte si aktuálne novinky Súkromnej Základnej Umeleckej Školy ART-PEGAS v Bratislave.

Aktuality

SuperUser Account
/ Categories: Uncategorized

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
 
Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS.

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
- vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka školy.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax:
- minimálne 10 rokov, z toho minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii

Ďalšie kritériá požiadavky:
- odborná znalosť právnych predpisov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- znalosť práce s PC
- organizačné a manažérske schopnosti

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú prihlášku do výberového konania s nasledovnými kritériami:

- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej praxi
- výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
- koncepcia rozvoja školy
- presná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon riaditeľa
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
- osvedčenie o 1. kvalifikačnej skúške
- najneskôr do 15.09.2019 / rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke/ v zalepenej obálke s označením:

Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka/ Súkromnej základnej umeleckej školy

Na adresu: Súkromná základna umelecká škola ART PEGAS
Tupolevova 20,Bratislava 851 01

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Previous Article Hľadáme záujemcov o pracovné miesto v hudobnom odbore
Next Article PF 2020
Print
109

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS BRATISLAVA
Back To Top