Search
× Search
Thursday, July 9, 2020

Aktuality

Prečítajte si aktuálne novinky Súkromnej Základnej Umeleckej Školy ART-PEGAS v Bratislave.

Aktuality

SuperUser Account
/ Categories: Uncategorized

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky
 
Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS.

Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS
- vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka školy.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax:
- minimálne 10 rokov, z toho minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii

Ďalšie kritériá požiadavky:
- odborná znalosť právnych predpisov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- znalosť práce s PC
- organizačné a manažérske schopnosti

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú prihlášku do výberového konania s nasledovnými kritériami:

- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- potvrdenie o pedagogickej praxi
- výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
- koncepcia rozvoja školy
- presná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon riaditeľa
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
- osvedčenie o 1. kvalifikačnej skúške
- najneskôr do 17.08.2020 / rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke/ v zalepenej obálke s označením:

Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka/ Súkromnej základnej umeleckej školy

Na adresu: Súkromná základna umelecká škola ART PEGAS
Tupolevova 20,Bratislava 851 01

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Previous Article VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Print
206

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS BRATISLAVA
Back To Top