Search
× Search
Tuesday, August 11, 2020

Tanečný Odbor

Zaujímate sa o Tanečný Odbor SZUŠ Art Pegas? Prečítajte si viac.

TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor navštevujú žiaci od 3 do 35 rokov. V tanečnom odbore získavajú žiaci základné informácie z dejín tanečného umenia a rozvíjajú svoje pohybové schopnosti v predmetoch hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, historický tanec, moderný tanec, tance iných národov, pantomíma a v nepovinnom predmete súborová práca.

Prípravné štúdium

Najmladší žiaci vo veku od 3 do 6rokov sa oboznamujú prostredníctvom hravých pohybových činností so základnými tanečnými krokmi a osvojujú si správne držanie tela.

I. stupeň:

Primárne umelecké vzdelávanie – 1.časť
Trvá od 1. po 4. ročník. Žiaci sa učia základy klasického, ľudového a moderného tanca.

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 2.časť
Trvá tiež 4 roky ako primárne umelecké vzdelávanie. V tejto časti sa do učebných osnov postupne dostávajú gymnastické cvičenia zamerané na pružnosť a koordináciu tela, ľudové hry a tance, ktoré majú prispieť k prehĺbeniu poznatkov o vlastnej kultúre, etnologickej histórii a tradíciách a základné princípy klasického a kreatívneho tanca.

II. stupeň:

Druhý stupeň v trvaní štyroch rokov je zameraný na výučbu dokonalej techniky prevedených pohybov. Výučba klasického, ľudového, džezového tanca sa zameriava na rýchlejšie a komplikovanejšie pohyby, tanečné väzby. Absolventi sa učia kreatívnemu zmýšľaniu a to improvizačnými cvičeniami, čím dokážu vlastným cítením vytvoriť choreografiu, či už z naučených prvkov alebo ju obohatia aj o mnohé vlastné.

Štúdium pre dospelých

Navštevujú ho študenti, ktorí si chcú zveladiť a zdokonaliť tanečné techniky.

Link

PRIHLÁŠKA

Máte záujem o tento odbor? Stačí si stiahnuť, vyplniť a poslať nám svoju prihlášku.


 

 

O NÁS

SZUŠ ART PEGAS je akreditovaná Súkromná základná umelecká škola s citlivým prístupom ku každému jednotlivcovi, ktorý u nás študuje, či už v hudobnom, literárno dramatickom, tanečnom alebo výtvarnom odbore.

KONTAKTUJTE NÁS

SOCIÁLNE SIETE

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 by ART PEGAS BRATISLAVA
Back To Top